🌱 πŸ’¦ πŸ’§ βŒ›οΈ 🌐 πŸ“œ πŸš‚ πŸ›’οΈ ⛰️ πŸ—οΈ 🐟️ πŸ“£ πŸƒ πŸ—œοΈ legal

πŸ—οΈ : OS Construction

This example of triple system analysis (3SA) shows how to model a sequence.

πŸŒ±πŸ’¦πŸ’§βŒ›οΈπŸŒπŸš‚πŸ›’οΈπŸ“œβ›°οΈπŸŸοΈ
 other 3SA examples.

πŸƒ
 interactive site w/ triples

πŸ—œοΈ
 zip file of demo site

Preview:

StepNameSource
1linux kernel
linux-5.3.18.tar.xz
2glibc
glibc-2.30-fhs-1.patch
glibc-2.30.tar.xz
3zlib
zlib-1.2.11.tar.xz
4file
file-5.37.tar.gz
5procinfo
procinfo-18.2.2.tar.gz
6readline
readline-8.0.tar.gz
7m4
m4-1.4.18.tar.xz
8bc
bc-2.1.3.tar.gz
9binutils
binutils-2.32.tar.xz
10gmp
gmp-6.1.2.tar.xz
11mpfr
mpfr-4.0.2.tar.xz
12mpc
mpc-1.1.0.tar.gz
13shadow
shadow-4.7.tar.xz
14gcc
gcc-9.2.0.tar.xz
15bzip2
bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch
bzip2-1.0.8.tar.gz
16pkg-config
pkg-config-0.29.2.tar.gz
17ncurses
ncurses-6.1.tar.gz
18attr
attr-2.4.48.tar.gz
19acl
acl-2.2.53.tar.gz
20libcap
libcap-2.27.tar.xz
21sed
sed-4.7.tar.xz
22psmisc
psmisc-23.2.tar.xz
23bison
bison-3.4.1.tar.xz
24flex
flex-2.6.4.tar.gz
25grep
grep-3.3.tar.xz
26bash
bash-5.0.tar.gz
27libtool
libtool-2.4.6.tar.xz
28gdbm
gdbm-1.18.1.tar.gz
29gperf
gperf-3.1.tar.gz
30expat
expat-2.2.7.tar.xz
31inetutils
inetutils-1.9.4.tar.xz
32perl
perl-5.30.0.tar.xz
33XML-Parser
XML-Parser-2.44.tar.gz
34intltool
intltool-0.51.0.tar.gz
35autoconf
autoconf-2.69.tar.xz
36automake
automake-1.16.1.tar.xz
37xz
xz-5.2.4.tar.xz
38kmod
kmod-26.tar.xz
39gettext
gettext-0.20.1.tar.xz
40elfutils
elfutils-0.177.tar.bz2
41libffi
libffi-3.2.1.tar.gz
42openssl
openssl-1.1.1c.tar.gz
43python-3
python-3.7.4-docs-html.tar.bz2
Python-3.7.4.tar.xz
44ninja
ninja-1.9.0.tar.gz
45meson
meson-0.55.3.tar.gz
46coreutils
coreutils-8.31-i18n-1.patch
coreutils-8.31.tar.xz
47check
check-0.12.0.tar.gz
48diffutils
diffutils-3.7.tar.xz
49gawk
gawk-5.0.1.tar.xz
50findutils
findutils-4.6.0.tar.gz
51groff
groff-1.22.4.tar.gz
52grub
grub-2.04.tar.xz
53less
less-551.tar.gz
54gzip
gzip-1.10.tar.xz
55iproute2
iproute2-5.2.0.tar.xz
56kbd
kbd-2.2.0-backspace-1.patch
kbd-2.2.0.tar.xz
57libpipeline
libpipeline-1.5.1.tar.gz
58make
make-4.2.1.tar.gz
59patch
patch-2.7.6.tar.xz
60man
man-db-2.8.6.1.tar.xz
61tar
tar-1.32.tar.xz
62texinfo
texinfo-6.6.tar.xz
63vim
vim-8.2.3370.tar.xz
64procps-ng
procps-ng-3.3.15.tar.xz
65util-linux
util-linux-2.34.tar.xz
66e2fsprogs
e2fsprogs-1.45.3.tar.gz
67sysklogd
sysklogd-1.5.1.tar.gz
68sysvinit
sysvinit-2.95-consolidated-1.patch
sysvinit-2.95.tar.xz
69eudev
eudev-3.2.8.tar.gz
udev-lfs-20171102.tar.xz
70net-tools
net-tools-CVS_20101030-remove_dups-1.patch
net-tools-CVS_20101030.tar.gz
71virtuoso
virtuoso-opensource-develop-7.tar.xz
73util-macros
util-macros-1.19.2.tar.bz2
74sgml-common
sgml-common-0.6.3-manpage-1.patch
sgml-common-0.6.3.tar.xz
75unzip60
unzip60.tar.gz
76libxml2
libxml2-2.9.9.tar.gz
77docbook-xml
docbook-xml-4.5.tar.bz2
78docbook-xsl-nons
docbook-xsl-doc-1.79.2.tar.bz2
docbook-xsl-nons-1.79.2-stack_fix-1.patch
docbook-xsl-nons-1.79.2.tar.bz2
79libxslt
libxslt-1.1.33-security_fix-1.patch
libxslt-1.1.33.tar.gz
80xorgproto
xorgproto-2019.2.tar.bz2
81libXau
libXau-1.0.9.tar.bz2
82libXdmcp
libXdmcp-1.1.3.tar.bz2
83xcb-proto
xcb-proto-1.14.tar.xz
84libxcb
libxcb-1.14.tar.xz
85which
which-2.21.tar.gz
86libpng
libpng-1.6.37-apng.patch.gz
libpng-1.6.37.tar.xz
87graphite2
graphite2-1.3.13.tar.xz
88freetype
freetype-2.10.1.tar.xz
89harfbuzz
harfbuzz-2.6.0.tar.xz
90fontconfig
fontconfig-2.13.1.tar.bz2
91xtrans
xtrans-1.4.0.tar.bz2
92libX11
libX11-1.6.9.tar.bz2
93libXext
libXext-1.3.4.tar.bz2
94libICE
libICE-1.0.10.tar.bz2
95libSM
libSM-1.2.3.tar.bz2
96libXScrnSaver
libXScrnSaver-1.2.3.tar.bz2
97libXt
libXt-1.2.0.tar.bz2
98libXmu
libXmu-1.1.3.tar.bz2
99libXpm
libXpm-3.5.13.tar.bz2
100libXaw
libXaw-1.0.13.tar.bz2
101libXfixes
libXfixes-5.0.3.tar.bz2
102libXcomposite
libXcomposite-0.4.5.tar.bz2
103libXrender
libXrender-0.9.10.tar.bz2
104libXcursor
libXcursor-1.2.0.tar.bz2
105libXdamage
libXdamage-1.1.5.tar.bz2
106libfontenc
libfontenc-1.1.4.tar.bz2
107libXfont2
libXfont2-2.0.4.tar.bz2
108libXft
libXft-2.3.3.tar.bz2
109libXi
libXi-1.7.10.tar.bz2
110libXinerama
libXinerama-1.1.4.tar.bz2
111libXrandr
libXrandr-1.5.2.tar.bz2
112libXres
libXres-1.2.0.tar.bz2
113libXtst
libXtst-1.2.3.tar.bz2
114libXv
libXv-1.0.11.tar.bz2
115libXvMC
libXvMC-1.0.12.tar.bz2
116libXxf86dga
libXxf86dga-1.1.5.tar.bz2
117libXxf86vm
libXxf86vm-1.1.4.tar.bz2
118libdmx
libdmx-1.1.4.tar.bz2
119libpciaccess
libpciaccess-0.16.tar.bz2
120libxkbfile
libxkbfile-1.1.0.tar.bz2
121libxshmfence
libxshmfence-1.3.tar.bz2
122xcb-util
xcb-util-0.4.0.tar.bz2
123xcb-util-image
xcb-util-image-0.4.0.tar.bz2
124xcb-util-keysyms
xcb-util-keysyms-0.4.0.tar.bz2
125xcb-util-renderutil
xcb-util-renderutil-0.3.9.tar.bz2
126xcb-util-wm
xcb-util-wm-0.4.1.tar.bz2
127xcb-util-cursor
xcb-util-cursor-0.1.3.tar.bz2
128libdrm
libdrm-2.4.99.tar.bz2
129Mako
Mako-1.1.0.tar.gz
130libuv
libuv-v1.35.0.tar.gz
131nettle
nettle-3.5.1.tar.gz
132libarchive
libarchive-3.4.2.tar.xz
133libtasn1
libtasn1-4.16.0.tar.gz
134p11-kit
p11-kit-0.23.20.tar.xz
135make-ca
make-ca-1.7.tar.xz
136curl
curl-7.69.1.tar.xz
137cmake
cmake-3.17.0.tar.gz
138graphviz
graphviz-2.50.0.tar.gz
139llvm
cfe-8.0.1.src.tar.xz
compiler-rt-8.0.1.src.tar.xz
llvm-8.0.1.src.tar.xz
140libunwind
libunwind-1.3.2.tar.gz
141wayland
wayland-1.15.0.tar.xz
142wayland-protocols
wayland-protocols-1.15.tar.xz
143mesa
mesa-19.1.4.tar.xz
144pcre
pcre-8.43.tar.bz2
145glib
glib-2.60.6.tar.xz
146xbitmaps
xbitmaps-1.1.2.tar.bz2
147iceauth
iceauth-1.0.8.tar.bz2
148luit
luit-1.1.1.tar.bz2
149mkfontdir
mkfontdir-1.0.7.tar.bz2
150mkfontscale
mkfontscale-1.2.1.tar.bz2
151sessreg
sessreg-1.1.2.tar.bz2
152setxkbmap
setxkbmap-1.3.2.tar.bz2
153smproxy
smproxy-1.0.6.tar.bz2
154x11perf
x11perf-1.6.1.tar.bz2
155xauth
xauth-1.1.tar.bz2
156xbacklight
xbacklight-1.2.3.tar.bz2
157xcmsdb
xcmsdb-1.0.5.tar.bz2
158xcursorgen
xcursorgen-1.0.7.tar.bz2
159xdpyinfo
xdpyinfo-1.3.2.tar.bz2
160xdriinfo
xdriinfo-1.0.6.tar.bz2
161xev
xev-1.2.3.tar.bz2
162xgamma
xgamma-1.0.6.tar.bz2
163xhost
xhost-1.0.8.tar.bz2
164xinput
xinput-1.6.3.tar.bz2
165xkbcomp
xkbcomp-1.4.2.tar.bz2
166xkbevd
xkbevd-1.1.4.tar.bz2
167xkbutils
xkbutils-1.0.4.tar.bz2
168xkill
xkill-1.0.5.tar.bz2
169xlsatoms
xlsatoms-1.1.3.tar.bz2
170xlsclients
xlsclients-1.1.4.tar.bz2
171xmessage
xmessage-1.0.5.tar.bz2
172xmodmap
xmodmap-1.0.10.tar.bz2
173xpr
xpr-1.0.5.tar.bz2
174xprop
xprop-1.2.4.tar.bz2
175xrandr
xrandr-1.5.1.tar.xz
176xrdb
xrdb-1.2.0.tar.bz2
177xrefresh
xrefresh-1.0.6.tar.bz2
178xset
xset-1.2.4.tar.bz2
179xsetroot
xsetroot-1.1.2.tar.bz2
180xvinfo
xvinfo-1.1.4.tar.bz2
181xwd
xwd-1.0.7.tar.bz2
182xwininfo
xwininfo-1.1.5.tar.bz2
183xwud
xwud-1.0.5.tar.bz2
184xcursor-themes
xcursor-themes-1.0.6.tar.bz2
185font-util
font-util-1.3.1.tar.bz2
186encodings
encodings-1.0.5.tar.bz2
187font-alias
font-alias-1.0.3.tar.bz2
188font-adobe-utopia-type1
font-adobe-utopia-type1-1.0.4.tar.bz2
189font-bh-ttf
font-bh-ttf-1.0.3.tar.bz2
190bvi
bvi-1.4.1.src.tar.gz
191font-bh-type1
font-bh-type1-1.0.3.tar.bz2
192font-misc-ethiopic
font-misc-ethiopic-1.0.3.tar.bz2
193font-xfree86-type1
font-xfree86-type1-1.0.4.tar.bz2
194xkeyboard-config
xkeyboard-config-2.27.tar.bz2
195pixman
pixman-0.38.4.tar.gz
196libepoxy
libepoxy-1.5.3.tar.xz
197xorg-server
xorg-server-1.20.5.tar.bz2
198mtdev
mtdev-1.1.5.tar.bz2
199libevdev
libevdev-1.7.0.tar.xz
200libinput
libinput-1.14.0.tar.xz
201xf86-input-evdev
xf86-input-evdev-2.10.6.tar.bz2
202xf86-video-fbdev
xf86-video-fbdev-0.5.0.tar.bz2
203xf86-video-vmware
xf86-video-vmware-13.3.0.tar.bz2
204twm
twm-1.0.10.tar.bz2
205xterm
xterm-348.tar.bz2
206xclock
xclock-1.0.9.tar.bz2
207xinit
xinit-1.4.1.tar.bz2
208gobject-introspection
gobject-introspection-1.60.2.tar.xz
209sqlite-autoconf
sqlite-autoconf-3290000.tar.gz
sqlite-doc-3290000.zip
210libunistring
libunistring-0.9.10.tar.xz
211libidn2
libidn2-2.2.0.tar.gz
212Python-2
Python-2.7.16.tar.xz
213asciidoc
asciidoc-8.6.9.tar.gz
214tcl8
tcl8.6.9-src.tar.gz
215git
git-2.23.0.tar.xz
216parted
parted-3.3.tar.xz
217openssh
openssh-8.0p1.tar.gz
218pciutils
pciutils-3.6.2.tar.xz
219ImageMagick
ImageMagick-7.0.10-34.tar.xz
220nasm
nasm-2.14.02-xdoc.tar.xz
nasm-2.14.02.tar.xz
221shared-mime-info
shared-mime-info-1.12.tar.xz
222libjpeg-turbo
libjpeg-turbo-2.0.2.tar.gz
223giflib
giflib-5.2.1.tar.gz
224xmlto
xmlto-0.0.28.tar.bz2
225tiff
tiff-4.0.10.tar.gz
226libwebp
libwebp-1.0.3.tar.gz
227libssh2
libssh2-1.9.0.tar.gz
228gdk-pixbuf
gdk-pixbuf-2.38.1.tar.xz
229atk
atk-2.32.0.tar.xz
230pixman
pixman-0.38.4.tar.gz
231rustc
rustc-1.35.0-src.tar.gz
232libcroco
libcroco-0.6.13.tar.xz
233librsvg
librsvg-2.44.14.tar.xz
234cairo
cairo-1.16.0.tar.xz
235fribidi
fribidi-1.0.5.tar.bz2
236pango
pango-1.42.4.tar.xz
237glu
glu-9.0.1.tar.xz
238SDL
SDL-1.2.15.tar.gz
239gtk
gtk+-2.24.32.tar.xz
240dbus
dbus-1.12.16.tar.gz
241at-spi2-core
at-spi2-core-2.32.1.tar.xz
242at-spi2-atk
at-spi2-atk-2.32.0.tar.xz
243xkeyboard-config
xkeyboard-config-2.27.tar.bz2
244libxkbcommon
libxkbcommon-0.8.4.tar.xz
245gtk
gtk+-3.24.10.tar.xz
246gsettings-desktop-schemas
gsettings-desktop-schemas-3.32.0.tar.xz
247gnutls
gnutls-3.6.9.tar.xz
248glib-networking
glib-networking-2.60.3.tar.xz
249libpsl
libpsl-0.21.0.tar.gz
250vala
vala-0.44.7.tar.xz
251libsoup
libsoup-2.66.2.tar.xz
252openjpeg
openjpeg-2.3.1.tar.gz
253lcms2
lcms2-2.9.tar.gz
254ghostscript
ghostscript-9.27-upstream_fixes-1.patch
ghostscript-9.27.tar.xz
ghostscript-fonts-std-8.11.tar.gz
gnu-gs-fonts-other-6.0.tar.gz
255poppler
poppler-0.79.0.tar.xz
poppler-data-0.4.9.tar.gz
256icu4c
icu4c-64_2-src.tar.bz2
257libpaper
libpaper_1.1.24+nmu5.tar.gz
258texlive
texlive-20190410-source-upstream_fixes-1.patch
texlive-20190410-source.tar.xz
texlive-20190410-texmf.tar.xz
259doxygen
doxygen-1.8.20.src.tar.gz
260qt
qt-5.13.0-upstream_fixes-1.patch
qt-everywhere-src-5.13.0.tar.xz
261ruby
ruby-2.6.4.tar.xz
262libgpg-error
libgpg-error-1.36.tar.bz2
263libgcrypt
libgcrypt-1.8.5.tar.bz2
264libsecret
libsecret-0.18.8.tar.xz
265itstool
itstool-2.0.6.tar.bz2
266Pygments
Pygments-2.4.2.tar.gz
267gtk-doc
gtk-doc-1.32.tar.xz
268libgudev
libgudev-233.tar.xz
269gstreamer
gstreamer-1.18.0.tar.xz
270libmpeg2
libmpeg2-0.5.1.tar.gz
271gst-plugins-base
gst-plugins-base-1.18.0.tar.xz
272gst-plugins-bad
gst-plugins-bad-1.18.0.tar.xz
273aspell
aspell-0.60.7.tar.gz
274aspell6-en-2019
aspell6-en-2019.10.06-0.tar.bz2
275enchant
enchant-2.2.5.tar.gz
276vym
vym-2.8.8.tar.bz2
277blfs-bootscripts
blfs-bootscripts-20191204.tar.xz
278json-glib
json-glib-1.4.4.tar.xz
279libnotify
libnotify-0.7.8.tar.xz
280libdaemon
libdaemon-0.14.tar.gz
281avahi
avahi-0.7.tar.gz
282libqmi
libqmi-1.22.4.tar.xz
283libmbim
libmbim-1.18.2.tar.xz
284ModemManager
ModemManager-1.10.4.tar.xz
285geoclue
geoclue-2.5.3.tar.bz2
286hicolor-icon-theme
hicolor-icon-theme-0.17.tar.xz
287XML::Simple
XML-Simple-2.25.tar.gz
288icon-naming-utils
icon-naming-utils-0.8.90.tar.bz2
289gnome-icon-theme
gnome-icon-theme-3.12.0.tar.xz
290gnome-icon-theme-extras
gnome-icon-theme-extras-3.12.0.tar.xz
291gnome-icon-theme-symbolic
gnome-icon-theme-symbolic-3.12.0.tar.xz
292extra-cmake-modules
extra-cmake-modules-5.61.0.tar.xz
293adwaita-icon-theme
adwaita-icon-theme-3.32.0.tar.xz
294breeze-icons
breeze-icons-5.61.0.tar.xz
295libnl
libnl-3.4.0.tar.gz
libnl-doc-3.4.0.tar.gz
296wpa_supplicant
wpa_supplicant-2.9.tar.gz
297wireless_tools
wireless_tools-29-fix_iwlist_scanning-1.patch
wireless_tools.29.tar.gz
298rsync
rsync-3.1.3.tar.gz
299xf86-video-amdgpu
xf86-video-amdgpu-19.0.1.tar.bz2
300imlib2
imlib2-1.7.0.tar.gz
301e16
e16-1.0.22.tar.gz
302e16-epplets
e16-epplets-0.16.tar.xz
303libwpe
libwpe-1.8.0.tar.xz
304wpebackend-fdo
wpebackend-fdo-1.8.0.tar.xz
305webkitgtk
webkitgtk-2.36.1.tar.xz
306wxPython
wxPython-4.1.1.tar.gz
307buici-clock
buici-clock_0.4.9.4.tar.xz
308libvpx
libvpx-1.9.0.tar.gz
309libogg
libogg-1.3.3.tar.xz
310libvorbis
libvorbis-1.3.6.tar.xz
311libmad
libmad-0.15.1b-fixes-1.patch
libmad-0.15.1b.tar.gz
312alsa-lib
alsa-lib-1.1.9.tar.bz2
313alsa-plugins
alsa-plugins-1.1.9.tar.bz2
314alsa-utils
alsa-utils-1.1.9.tar.bz2
315alsa-tools
alsa-tools-1.1.7.tar.bz2
316taglib
taglib-1.11.1.tar.gz
317x264
x264-20200819.tar.xz
318x265_3
x265_3.4.tar.gz
319ffmpeg
ffmpeg-4.2.4.tar.xz
320gst-plugins-ugly
gst-plugins-ugly-1.18.0.tar.xz
321gst-plugins-good
gst-plugins-good-1.18.0.tar.xz
322enca
enca-1.20-dev.tar.xz
323libsndfile
libsndfile-1.0.28.tar.gz
324qmmp
qmmp-1.3.4.tar.bz2
325alsa-firmware
alsa-firmware-1.0.29.tar.bz2
326MPlayer
MPlayer-1.4.tar.xz
327neon
neon-0.31.2.tar.gz
328babl
babl-0.1.82.tar.xz
329gegl
gegl-0.4.26.tar.xz
330exiv2
exiv2-0.27.3-Source.tar.gz
331gexiv2
gexiv2-0.12.1.tar.xz
332json-c
json-c-0.15.tar.gz
333libmypaint
libmypaint-1.6.1.tar.xz
334mypaint-brushes
mypaint-brushes-1.3.0-automake_1.16-1.patch
mypaint-brushes-v1.3.0.tar.gz
335pycairo
pycairo-1.18.2.tar.gz
336pygobject
pygobject-2.28.7.tar.xz
337pygtk
pygtk-2.24.0.tar.bz2
338gimp
gimp-2.10.22.tar.bz2
339libgsf
libgsf-1.14.47.tar.xz
340goffice
goffice-0.10.48.tar.xz
341wv
wv-1.2.9.tar.gz
342boost_1_74_0
boost_1_74_0.tar.bz2
343abiword
abiword-3.0.4.tar.gz
344gnumeric
gnumeric-1.12.48.tar.xz
345ocaml
ocaml-4.08.1.tar.xz
347chmlib
chmlib-0.40.tar.bz2
348hyphen
hyphen-2.8.8.tar.gz
349nspr
nspr-4.29.tar.gz
350nss
nss-3.57-standalone-1.patch
nss-3.57.tar.gz
351xapian
xapian-core-1.4.17.tar.xz
352qtwebengine
qtwebengine-everywhere-src-5.13.0.tar.xz
353qtwebkit
qtwebkit-5.212.0-alpha4.tar.gz
354recoll
recoll-1.27.6.tar.gz
355gvim
vim-8.1.1846.tar.gz
356gsettings-desktop-schemas
gsettings-desktop-schemas-3.32.0.tar.xz
357dconf
dconf-0.38.0.tar.xz
dconf-editor-3.38.0.tar.xz
358pcre2
pcre2-10.35.tar.bz2
359vte
vte-0.62.1.tar.xz
360itstool
itstool-2.0.6.tar.bz2
361desktop-file-utils
desktop-file-utils-0.26.tar.xz
362gnome-terminal
gnome-terminal-3.36.2.tar.xz
363terminator
terminator-2.0.1.tar.gz
364davfs2
davfs2-1.6.0.tar.gz
365cbindgen
cbindgen-0.9.0.tar.gz
366node
node-v10.16.3.tar.xz
367nghttp2
nghttp2-1.39.2.tar.xz
368c-ares
c-ares-1.15.0.tar.gz
369libargon2
phc-winner-argon2-20190702.tar.gz
370wget
wget-1.20.3.tar.gz
371libsodium
libsodium-1.0.18.tar.gz
372libmicrohttpd
libmicrohttpd-0.9.71.tar.gz
373qrencode
qrencode-4.1.1.tar.gz
374keepassxc
keepassxc-2.6.6-src.tar.xz
375zip30
zip30.tar.gz
376midori
midori-v9.0.tar.gz
377yasm
yasm-1.3.0.tar.gz
378autoconf
autoconf-2.13-consolidated_fixes-1.patch
autoconf-2.13.tar.gz
379libevent
libevent-2.1.11-stable.tar.gz
380cups
cups-2.2.12-source.tar.gz
381fcron
fcron-3.2.1.src.tar.gz
382iso-codes
iso-codes-4.5.0.tar.xz
383libseccomp
libseccomp-2.5.0.tar.gz
384gcr-3
gcr-3.38.0.tar.xz
385libgpg-error
libgpg-error-1.39.tar.bz2
386gnome-desktop
gnome-desktop-3.38.1.tar.xz
387libgcrypt
libgcrypt-1.8.6.tar.bz2
388npth
npth-1.6.tar.bz2
389libksba
libksba-1.4.0.tar.bz2
390libassuan
libassuan-2.5.3.tar.bz2
391pinentry
pinentry-1.1.0.tar.bz2
392gnupg
gnupg-2.2.23.tar.bz2
393libical
libical-3.0.8.tar.gz
394db
db-5.3.28.tar.gz
395evolution-data-server
evolution-data-server-3.38.1.tar.xz
396gspell
gspell-1.8.4.tar.xz
397lua
lua-5.4.1-shared_library-1.patch
lua-5.4.1.tar.gz
398highlight
highlight-3.58.tar.bz2
399evolution
evolution-3.38.1.tar.xz
400ccrypt
ccrypt-1.11.tar.gz
401tinyxml2
tinyxml2-7.0.1.tar.gz
402fuse
fuse-2.9.7.tar.gz
403encfs
encfs-1.9.5.tar.gz
404gnome-keyring
gnome-keyring-3.36.0.tar.xz
405bubblewrap
bubblewrap-0.4.1.tar.xz
406nautilus
nautilus-3.32.3.tar.xz
407gnome-autoar
gnome-autoar-0.2.3.tar.xz
408exempi
exempi-2.5.1.tar.bz2
409tracker
tracker-2.2.2.tar.xz
410tracker-miners
tracker-miners-2.2.2.tar.xz
411gnome-autoar
gnome-autoar-0.2.3.tar.xz
412vlc
vlc-3.0.8.tar.xz
413libtirpc
libtirpc-1.2.6.tar.bz2
414dovecot
dovecot-2.3.11.3.tar.gz
415dpkg
dpkg_1.19.7.tar.xz
416libisofs
libisofs-1.5.2.tar.gz
417libburn
libburn-1.5.2.tar.gz
418libisoburn
libisoburn-1.5.2.tar.gz
419brasero
brasero-3.12.2.tar.xz
420libcanberra
libcanberra-0.30-wayland-1.patch
libcanberra-0.30.tar.xz
421dvd+rw-tools
dvd+rw-tools-7.1.tar.gz
422bridge-utils
bridge-utils-1.6.tar.xz
423qemu
qemu-4.1.0.tar.xz
424cdrtools
cdrtools-3.02a09.tar.bz2
425unrarsrc
unrarsrc-5.9.4.tar.gz
426lm-sensors
lm-sensors-3-6-0.tar.gz
427pnmixer
pnmixer-v0.7.2.tar.gz
428Image-ExifTool
Image-ExifTool-12.08.tar.gz
429GraphicsMagick
GraphicsMagick-1.3.35.tar.xz
430thumbsup
thumbsup-2.14.0.tar.gz
431jasper
jasper-2.0.14.tar.gz
432Net-SSLeay
Net-SSLeay-1.88.tar.gz
433IO-Socket-SSL
IO-Socket-SSL-2.068.tar.gz
434ntp
ntp-4.2.8p15.tar.gz
435tripwire
tripwire-open-source-2.4.3.7.tar.gz
436hashdeep
hashdeep-release-4.4.tar.gz
437libsigc
libsigc++-2.10.2.tar.xz
438glibmm
glibmm-2.60.0.tar.xz
439atkmm
atkmm-2.28.0.tar.xz
440cairomm
cairomm-1.12.2.tar.gz
441pangomm
pangomm-2.42.0.tar.xz
442gtkmm
gtkmm-2.24.5.tar.xz
443libxaw3d
libxaw3d-1.6.3.tar.xz
444netpbm
netpbm-10.73.33.tar.xz
445xfig
xfig+fig2dev-3.2.7b.tar.xz
446scour
scour-0.37.tar.gz
447potrace
potrace-1.15.tar.gz
448popt
popt-1.16.tar.gz
449gsl
gsl-2.6.tar.gz
450gc
gc-8.0.6.tar.gz
451inkscape
inkscape-0.92.4-upstream_fixes-1.patch
inkscape-0.92.4-use_versioned_ImageMagick6-1.patch
inkscape-0.92.4.tar.bz2
452ImageMagick
ImageMagick-6.9.10-60-libs_only-1.patch
ImageMagick-6.9.10-60.tar.xz
453xdot
xdot.py-1.1.tar.xz
454openjdk
openjdk-12.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
455libgts
gts-snapshot-121130.tar.gz
456owl2vowl
owl2vowl_0.3.7.tar.xz
457webvowl
webvowl_1.1.7.tar.xz
458dhcpcd
dhcpcd-8.0.3.tar.xz
459openssh
openssh-6.5p1.tar.gz
460openssl
openssl-1.0.1f-fix_parallel_build-1.patch
openssl-1.0.1f-fix_pod_syntax-1.patch
openssl-1.0.1f.tar.gz
461virtuoso
virtuoso-opensource-6.1.8.tar.gz
462gpm
gpm-1.20.7-glibc_2.26-1.patch
gpm-1.20.7.tar.bz2
463lynx2
lynx2.8.9rel.1.tar.bz2
464libsixel
libsixel-1.8.6.tar.gz
465yaft
yaft-0.2.9.tar.gz
466kitty
kitty-0.24.4.tar.gz
467stagit
stagit-1.0.tar.gz
468dejavu-fonts
dejavu-fonts-ttf-2.37.tar.bz2
469noto-color-emoji
noto-color-emoji.tar.xz
470libao
libao-1.2.0.tar.gz
471vorbis
vorbis-tools-1.4.0-security_fix-1.patch
vorbis-tools-1.4.0.tar.gz
472linux-a11y-sound
linux-a11y-sound-1.0.tar.xz
473libwebsockets
libwebsockets-4.2.0.tar.xz
474mosquitto
mosquitto-2.0.7.tar.gz
475dbus
dbus-glib-0.110.tar.gz
476jack2
jack2-1.9.20.tar.gz
477evince
evince-3.32.0.tar.xz
478sudo
sudo-1.8.27.tar.gz
479bayoo-docx
bayoo-docx-0.2.13.tar.gz
480fluidsynth
fluidsynth-2.1.5.tar.gz
481twolame
twolame-0.4.0.tar.gz
482fluid-soundfont
fluid-soundfont_3.1.orig.tar.gz
483flac
flac-1.3.3.tar.xz
484pulseaudio
pulseaudio-12.2.tar.xz
485rdflib
rdflib-5.0.0.tar.gz
486xdg-utils
xdg-utils-1.1.3.tar.gz
487obs
obs-studio-26.1.tar.xz
488libsamplerate
libsamplerate-0.1.9.tar.gz
489avidemux_2
avidemux_2.7.6.tar.gz
490libass
libass-0.14.0.tar.xz
491pavucontrol
pavucontrol-4.0.tar.xz
492gtkmm
gtkmm-3.24.1.tar.xz
493hammurabi
hammurabi-1.0.tar.xz
494cups-filters
cups-filters-1.25.2.tar.xz
495qpdf
qpdf-8.4.2.tar.gz
496mupdf
mupdf-1.16.1-source.tar.gz
497freeglut
freeglut-3.0.0.tar.gz
498libusb
libusb-1.0.22.tar.bz2
499gutenprint
gutenprint-5.3.3.tar.xz
500hplip
hplip-3.19.8.tar.gz
501tree
tree-1.8.0.tar.xz
502LibRaw
LibRaw-0.19.5.tar.gz
503glew
glew-2.1.0.tar.xz
504tulip
tulip-5.5.0_src.tar.gz
505R
R-4.0.3.tar.gz
506fuse-3
fuse-3.6.2.tar.xz
507sshfs
sshfs-3.5.2.tar.xz
508tk8
tk8.6.9-src.tar.gz
509bkchem
bkchem-0.13.0.tar.gz
510v4l
v4l-utils-1.16.6.tar.bz2
511iptables
iptables-1.8.3.tar.bz2
512cJSON
cJSON-1.7.14.tar.gz
513mosquitto
mosquitto-2.0.7.tar.gz
514zstd
zstd-1.4.8.tar.gz
515bind
bind-9.14.5.tar.gz
516krb5
krb5-1.17.tar.gz
517openldap
openldap-2.4.48-consolidated-1.patch
openldap-2.4.48.tar.xz
518xnee
xnee-3.19.tar.gz
519recordproto
recordproto-1.14.2.tar.bz2
520lsof
lsof_4.91.tar.gz
521mozjs
mozjs-60.8.0.tar.bz2
522polkit
polkit-0.116-fix_elogind_detection-1.patch
polkit-0.116.tar.gz
523elogind
elogind-241.3.tar.gz
524PAM
Linux-PAM-1.3.1.tar.xz
525gtksourceview
gtksourceview-4.2.0.tar.xz
526libestr
libestr-0.1.11.tar.gz
527libfastjson
libfastjson-0.99.9.tar.gz
528rsyslog
rsyslog-8.2102.0.tar.gz
529php
php-5.6.35.tar.bz2
530loganalyzer
loganalyzer-4.1.11.tar.gz
531OpenSP
OpenSP-1.5.2.tar.gz
532openjade
openjade-1.3.2-upstream-1.patch
openjade-1.3.2.tar.gz
533SGMLSpm
SGMLSpm-1.1.tar.gz
534docbook-3.1
docbook-3.1.tar.xz
535docbook-dsssl
docbook-dsssl-1.79.tar.bz2
536docbook-utils
docbook-utils-0.6.14-grep_fix-1.patch
docbook-utils-0.6.14.tar.gz
537mjpegtools
mjpegtools-2.2.0.tar.bz2
538sox
sox-14.4.2.tar.bz2
539docbook-4.5
docbook-4.5.tar.xz
540dvdauthor
dvdauthor-0.7.2.1.tar.xz
541dvd-slideshow
dvd-slideshow-0.8.6-1.tar.gz
542apr
apr-1.7.0.tar.bz2
543apr-util
apr-util-1.6.1.tar.bz2
544httpd
httpd-2.4.41-blfs_layout-1.patch
httpd-2.4.41.tar.bz2
545logcheck_1
logcheck_1.3.23.tar.xz
546logster
logster-1.0.1.tar.xz
547netcat
netcat-0.7.1.tar.bz2
548collectd
collectd-5.12.0.tar.bz2
549lm_sensors
lm-sensors-3-6-0.tar.gz
550qpid
qpid-cpp-1.40.0.tar.gz
551libaio_0
libaio_0.3.112.orig.tar.xz
552qpid-proton
qpid-proton-0.34.0.tar.gz
553sqlitebrowser
sqlitebrowser-3.12.2.tar.gz
554postgresql
postgresql-14.0.tar.bz2
555fluent
fluent-bit-1.7.9.tar.gz
556mlterm
mlterm-3.9.1.tar.xz
557libexif
libexif-0.6.21.tar.bz2
558efl
efl-1.25.1.tar.xz
559terminology
terminology-1.9.0.tar.xz
560LuaJIT
LuaJIT-2.0.5.tar.xz
561scim
scim-1.4.18.tar.gz
562libspectre
libspectre-0.2.9.tar.gz
563libhandy
libhandy-0.85.0.tar.bz2
564utf8proc
utf8proc-2.6.1.tar.gz
565xkeyboard
xkeyboard-config-2.32.tar.bz2
566libxkbcommon
libxkbcommon-1.2.1.tar.xz
567basez
basez-1.6.2.tar.gz
568libpeas
libpeas-1.22.0.tar.xz
569gedit
gedit-3.32.2.1.tar.xz
570pygobject
pygobject-3.32.2.tar.xz
571libgit2
libgit2-1.4.3.tar.xz
572ghostwriter
ghostwriter-2.1.1.tar.gz
573hunspell
hunspell-1.7.0.tar.gz
574librsync
librsync-2.3.2.tar.gz
575jack2
jack2-1.9.20.tar.gz
576sage
sage-9.5.tar.gz
577tidy
tidy-html5-5.8.0.tar.gz